10:14am Mon 17-08-2009आउ भन्दा भन्दै टाढा गयौ र पो माया लाग्यो,आफ्नो भन्दा भन्दै पराइ भयौ र पो माया लाग्यो

0 comments:

Post a Comment